Villkor

Integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss på AREA Fastighet och vi hanterar dem med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar, såsom GDPR och liknande förordningar.

Vilka uppgifter lagrar vi, hur länge och varför?

De uppgifter som lagras hos oss, för att vi ska kunna ta kontakt, upprätta och eller bibehålla en affärsrelation med dig, är det uppgifter som är viktiga för oss. Uppgifter som namn, e-postadress, ort, organisationsnummer och adress. Dina uppgifter sparas bara så länge som det är nödvändigt för oss för att kunna behålla vår affärsrelation med dig.

Ta del av, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig?

Du har full rätt att kontakta oss och be oss redogöra för vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Detta kan du göra upp till en gång per år och du har full rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på sara@areabyggprojekt.se.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

När du blir kund hos oss på AREA Fastighet så samlar vi in uppgifter om dig som kund för att vi ska kunna ha en bra och funktionerande affärsrelation med dig. Det vi samlar in är; Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer om det även är ditt organisationsnummer. Dina uppgifter märks också med ett kundnummer för att vi enkelt ska kunna hantera våra projekt tillsammans med dina uppgifter.

Information om dina tjänster

Vi spara också data om vilka av våra tjänster som du beställt och använder. Därför sparar vi alltid en orderhistorik så att vi kan se vad vi tidigare har levererat till dig som kund. Vi sparar också information om hur du använder dem i vissa fall. Så här samlar vi in personuppgifter:

Vi samlar in och behandlar data som…

 • … du uppger när du blir kund hos oss.
 • … du uppger när du kontaktar oss i någon form till exempel via e-post.
 • … skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker eller fyller i olika typer av formulär på vår hemsida.
 • … vi hämtar från andra källor – t ex allabolag.se.
 • … samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar för just dig kan du kontakta oss på: sara@areabyggprojekt.se.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för AREA Fastighet rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och AREA Fastighets intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt och/eller prenumererar på. Utifall att du är företagskund så noterar vi också kontaktuppgifter till utvald kontaktperson på ert företag för att vi ska kunna hålla kontakt med er på ett enkelt sätt. Vi lagrar de personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp och på ett effektivare sätt. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter om hur du använder våra produkter eller tjänster som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka av AREA Fastighet tjänster som du använder och hur du använder dem. Detta för att vi ska kunna erbjuda dig så specifikt riktade tjänster som möjligt.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter tryggt och säkert i låsta system. Detta för att kunna upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • Missbruk
 • Intrångsförsök
 • Attacker i form av t ex virus, DDOS
 • Lagbrot
 • Användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav som lagen ställer.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge som det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Partners och underleverantörer. Vi eftersträvar att aldrig dela mer personuppgifter än absolut nödvändigt med respektive partner.
Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker den här webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt den lag om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren på en webbplats informeras om detta.

Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. AREA Byggprojekt använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla,Firefox m fl) så att den inte tillåter cookies.

GDPR för hyresgäster

När du ställer dig i bostadskön

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Årliga utrensningar genomförs också av personer som inte kvarstår i kön. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter från kreditupplysningen i tre månader efter avslagsbeslutet.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart.
Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig.
Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Exempelvis raderar vi ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg.
Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år i enlighet med Bokföringslagen. Vissa uppgifter som t.ex. rör felanmälningar kan komma att sparas för att kunna fullgöra framtida åtaganden.

Dina rättigheter

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att särskilt meddela den personuppgiftsansvarige att samtycke återkallas. Den personuppgiftsansvarige får därefter inte fortsätta att behandla uppgifterna, om inte annan laglig grund föreligger för fortsatt behandling. Den personuppgiftsansvarige skall informera dig om annan sådan laglig grund föreligger.

Kontakta oss

Vill du kontakta oss för att på något sätt få upplysningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, ändra dem eller se över dem så kan du kontakta oss på sara@areabyggprojekt.se